Dla Autorów

  • Artykuły o charakterze naukowo-technicznym są recenzowane.
  • Opinie zawarte w artykułach nie muszą być podzielane przez Redakcję.
  • Artykułów nie zamówionych Redakcja nie zwraca.
  • Artykuły podlegają opracowaniu redakcyjnemu i merytorycznemu.
  • Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń reklamowych i artykułów sponsorowanych.
  • Ze względu na społeczny charakter wydawania czasopisma nie przewiduje się wypłaty honorariów autorskich.